2018-11-18, godzina
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Niedziela Chrztu Pańskiego. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 14.01.2018 21:11 / odwiedzin: 472 / Franciszek Pacyga

Święto Chrztu Pańskiego – 7 stycznia 2018 r.

 

 

  1. 1.                 Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Choć od jutra w liturgii pojawi się kolor zielony, to zgodnie z polskim zwyczajem śpiewać kolędy będziemy jeszcze do 2 lutego.
  2. 2.                 W gablocie przed kościołem zamieszczone zostały terminy mszy św., w czasie których w 2018 roku może być udzielany chrzest św. Poza wyznaczonymi dniami chrzest może być udzielony poza mszą św.
  3. 3.                 Wczoraj w WDK odbyło się zebranie parafialne. Wybrana została nowa rada parafialna. Przy tej okazji chcę złożyć serdeczne podziękowania dotychczasowej radzie, a zwłaszcza panu Kamilowi Kowalczykowi. Za jej kadencji udało się przeprowadzić poważne prace remontowe w kościele św. Walentego i na cmentarzu. Wielu parafian i rodaków pochodzących z Krempach, a na stałe mieszkających poza nasza parafią, hojnie wsparło te remonty, za co serdecznie dziękuję. W intencji wszystkich dobroczyńców zostanie odprawiona jedna z sum odpustowych ku czci św. Walentego w dniu 11 lutego. Miejsce pana Kamila Kowalczyka w radzie parafialnej zajmie pani Anna Maria Krzysztofek. Nowej radzie życzę zgodnej i efektywnej współpracy dla dobra całej parafii.
  4. 4.                 Składka z uroczystości Objawienia Pańskiego na misje wyniosła 1883,52 zł, 10 USD i 1 eu. Kolędnicy misyjni zebrali wczoraj 1662,50 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Słowa podziękowania kieruję także do dk. Szymona, który przygotował grupę misyjną do wczorajszej akcji, do Dagmary Długiej za wsparcie i zaangażowanie oraz do wszystkich dzieci i młodzieży, które tak radośnie kolędowały na zebraniu parafialnym i po domach.
  5. 5.                 Porządek mszy św. w tym tygodniu ulegnie tymczasowej zmianie (msze św. w poniedziałek, czwartek i sobotę będą odprawione o godz. 17.15, we wtorek o 18.00, a w środę i piątek o 7.15). Kancelaria parafialna będzie nieczynna w czwartek i piątek.
  6. 6.                 Zapowiedzi przedślubne nr 1/2018.

NIEDZIELA, 7 stycznia                                                                                       

7.30      pl.        ZA PARAFIAN

9.00                    podziękowanie za otrzymane łaski w 2017 roku z prośbą o błog. Boże w nowym, 2018 roku, dla rodziny Zofii i Józefa Łukaszów

10.30                 ++ Anna Chrobak – 7 rocz. śm., mąż Jan, syn Franciszek

 

PONIEDZIAŁEK, 8 stycznia

17.15                 ++ Franciszek Pietraszek – 10 rocz. śm., Walenty – 25 rocz. śm., żona Ilona – od córek z mężami z USA

WTOREK, 9 stycznia

18.00                 ++ Józef Broński – 12 rocz. śm., Maria Brońska

ŚRODA, 10 stycznia

7.15                   + Milan Petrašek – od rodziny Dębskich z Nowego Sącza

CZWARTEK, 11 stycznia

17.15                 + Józef Faltyn – od córki Anny z mężem

PIĄTEK, 12 stycznia

7.15                   + Jakub Kaczmarczyk – od synowej Barbary i wnuka Marcina z rodziną

SOBOTA, 13 stycznia

17.15                 ++ Michał Tomaszkowicz – 30 rocz. śm., Anna żona

 

NIEDZIELA, 14 stycznia

7.30      sł.         ++ Rozalia Jakub Maria Walenty i Emil Świec

9.00                    + Bolesław Karcz – rocz. śm.

10.30                 ++ Jan Pitek – 24 rocz. śm., Helena, Jan Brzyzek, Grażyna Podoba

CHRZEST PAŃSKI - ŚWIĘTO, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (Iz 42,1-4.6-7)

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10)

Refren:Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
*
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
*
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
*
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
*
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
*
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
*
Pan jako Król zasiada na wieki.


DRUGIE CZYTANIE (Dz 10,34-38)

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 9,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 1,6b-11)


Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Marka.

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie   -   https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-1-7
....

Krst Krista Pána
(sviatok)

Refrén: Pán požehná svoj ľud pokojom. alebo
Refrén: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.
alebo
Aleluja, aleluja, aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 42, 1-4. 6-7

Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy.

‚Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.‘“

Kniha žalmov   −   Ž 29, 1a+2. 3ac-4. 3b+9c-10

Refrén: Pán požehná svoj ľud pokojom.
Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, †
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, *
v posvätnom rúchu klaňajte sa pánovi. R.
Hlas Pánov nad vodami; *
Pán nad veľkými vodami!
Hlas Pánov taký mohutný! *
Hlas Pánov taký veľkolepý! R.
Zahrmel Boh veleby *
a v jeho chráme všetci volajú: Sláva!
Pán tróni nad záplavami vôd, *
Pán bude tróniť ako večný kráľ. R.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 55, 1-11

Poďte k vodám: počúvajte a budete žiť

Toto hovorí Pán: „Poďte k vodám, všetci, čo ste smädní, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia.

Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesýti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Hľa, ustanovil som ho za svedka pre ľudí, za knieža a vládcu národov. Budeš volať národ, ktorý nepoznáš; národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, a kvôli Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je nablízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery, nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami.

A ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

Refrén: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.
„Hľa, Boh je moja spása; *
dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.“
Budete čerpať vodu s radosťou *
z prameňov spásy. R.
„Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, †
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, že jeho meno je vznešené. R.
Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; *
nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, *
lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.“ R.

Skutky apoštolov   −   Sk 10, 34-38

Boh pomazal Ježiša Duchom Svätým

Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.

Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.“

Prvý Jánov list   −   1 Jn 5, 1-9

Duch, voda a krv

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 7-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.
Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
https://lc.kbs.sk/?den=20180107
.....zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl tatrzanskibs.pl
ugnowytarg.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
sz.c0.pl
goral.info.pl
http://www.malopolskie.pl/
podhale24.pl
janpaluch@o2.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
adamowski.com.pl
gold-fotografia.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
foto.podhale.pl
nowabiala.com
trybsz.agrowczasy.com
spisz.org
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb